Osuwiska w Kłodnem zbadane przez AGHObszarem osuwiska zainteresowali się pracownicy naukowi oraz studenci z AGH w Krakowie. Od 2010r. do chwili obecnej na terenie osuwiska przeprowadzone były działania mające na celu weryfikację granic morfologicznych, zjawisk hydrogeologicznych oraz przemieszczeń powierzchniowych terenu. Wynikiem pracy jest "Raport z prac geologiczno - inżynierskich i geodezyjnych na terenie osuwiska w Kłodnem".


 

Autorzy raportu dn.10.02.2014r. spotkali się z Władysławem Pazdanem - Wójtem Gminy Limanowa, przedstawiając wyniki swych prac. Studenci i naukowcy przypuszczają, że przyczyną powstania osuwiska w Kłodnem były zmiany warunków gruntowo - wodnych przez zwiększenie dopływu wody wzrost ciśnienia spływowego, co w efekcie przyczyniło się do spadku parametrów wytrzymałościowych ośrodka geologicznego. Z protokołu wynika także, że przyczyną osuwania się ziemi były intensywne opady deszczu, które spowodowały, dodatkowo obciążenie ziemi i ciężarem wody. Na podstawie raportu nie można określić czy to są rzeczywiste ruchy osuwiska, czy też wynik błędów pomiarowych. W celu sprawdzenia otrzymanych badań potrzebne jest wykonanie kolejnych serii pomiarowych na miejscu osuwiska.