W artykule zestawiono zasady przyznawania oraz sposób ubiegania się o świadczenia takie jak:

  1. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
  2. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
  3. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
  4. Becikowe - prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,
  5. Specjalny zasiłek opiekuńczy,
  6. Świadczenia pielęgnacyjne,
  7. Kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych

 

 

Postępowanie w sprawie o przyznanie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

 

Do wniosku o zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2012/2013 należy dołączyć odpowiednio:
1) dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny;
2) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument stwierdzający wiek dziecka;
3) orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności -
w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne;
4) zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły - w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia; wzór oświadczenia jest określony w załączniku nr 2 rozporządzenia;
5) zaświadczenie szkoły wyższej albo oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej - w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli osoba uczy się w szkole wyższej; wzór oświadczenia jest określony w załączniku nr 3 rozporządzenia;
6) dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
a) zaświadczenia urzędu skarbowego albo oświadczenia członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, tj. 2011r.; wzory zaświadczenia i oświadczenia są określone odpowiednio w załącznikach nr 4 i 5 rozporządzenia,
b) oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, tj. 2011r.; wzór oświadczenia jest określony w załączniku nr 6 rozporządzenia;
c) oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, tj. 2011r.; wzór oświadczenia jest określony w załączniku nr 7 rozporządzenia;
d) zaświadczenia albo oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, tj. 2011r.; wzór oświadczenia jest określony w załączniku nr 8 rozporządzenia;
e) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, tj. 2011r.; wzór oświadczenia jest określony w załączniku nr 9 rozporządzenia;
f) umowę dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
g) umowę o wniesieniu wkładów gruntowych - w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną
h) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
i) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny za 2011r.;
j) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
· zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej
bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
· informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności
związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności,
w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości
wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,
jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą;
k) dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu za 2011r.,tj. np. świadectwo pracy, zaświadczenie od pracodawcy, umowa zlecenie, decyzja z PUP o utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych, Pit-11 za 2011r.;
l) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, tj. np. umowa o pracę lub zaświadczenie od pracodawcy, Pit -11 za 2011r.;
m) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty - w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, tj. np. zaświadczenie od pracodawcy;
7) odpis zupełny lub skrócony aktów zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem zobowiązujących do alimentów - w przypadku osoby uczącej się;
8) kartę pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573 oraz z 2012r. poz. 589 i 769), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
9) odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
10) odpis zupełny aktu urodzenia dziecka - w przypadku gdy ojciec jest nieznany;
11) odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne;
12) orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;
13) odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
14) orzeczenie sądu o powołaniu opiekuna prawnego dziecka;
15) inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.


Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego składa wniosek o zasiłek rodzinny, do którego dołącza odpowiednio:

1) zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop
wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy
bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego; wzór oświadczenia jest określony
w załączniku nr 10 rozporządzenia;
2) zaświadczenie organu emerytalno-rentowego albo oświadczenie, że osoba ubiegająca się jest zgłoszona
do ubezpieczeń społecznych - w przypadku gdy osoba podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego;
wzór oświadczenia jest określony w załączniku nr 11 rozporządzenia;
3) imienny raport miesięczny osoby ubezpieczonej potwierdzający odprowadzanie składek na ubezpieczenie
społeczne, z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o dodatek, w przypadku złożenia
oświadczenia, o którym mowa w pkt 2;
4) zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka,
o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie
o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym
w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym;
wzór oświadczenia jest określony w załączniku nr 12 rozporządzenia;
5) inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

 

Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza odpowiednio:

1) zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania;
wzór oświadczenia jest określony w załączniku nr 13 rozporządzenia;
2) zaświadczenie albo oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem
zamieszkania; wzór oświadczenia jest określony w załączniku nr 14 rozporządzenia;
3) inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu
podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

 

Postępowanie w sprawie przyznania prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. (wzór wniosku jest określony w załączniku nr 15 do rozporządzenia). Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:
1) dokumenty, o których mowa w pkt 1, 2, 6, 8, 9, 13, 14;
2) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi
z tytułu urodzenia się dziecka.
Postępowanie w sprawie przyznania zasiłku pielęgnacyjnego wszczyna się na podstawie wniosku
o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego. (wzór wniosku jest określony w załączniku nr 16
do rozporządzenia). Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:
1) dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny;
2) orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności - w przypadku innych osób niż
wymienione w art. 16 ust 2 pkt 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych;
3) inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.

 

Postępowanie w sprawie o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego (wzór wniosku jest określony w załączniku nr 17 do rozporządzenia). Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:
1) dokumenty, o których mowa w pkt 6 i 8;
2) orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności;
3) zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka,
o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu
przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce
zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym;
4) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do specjalnego zasiłku
opiekuńczego.

 

Postępowanie w sprawie o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (wzór wniosku jest określony w załączniku nr 18 do rozporządzenia). Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:
1) orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności;
2) zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę w przypadku umieszczenia
w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki albo oświadczenie
o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym
w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym;
3) inne dokumenty, w tym oświadczenia, uznane za niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia
pielęgnacyjnego.

 

Kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych, tj.
- zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego – 539,00 zł na osobę w rodzinie lub 623,00 zł
na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne;
- specjalnego zasiłku opiekuńczego – 623,00 zł na osobę w rodzinie;
- jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – 1922,00 zł na osobę w rodzinie.

 


Świadczenia rodzinne wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie rodzinne W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych po 10 dniu miesiąca, świadczenia rodzinne za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.
Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia uzależnionego od niepełnosprawności, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.
Podstawa prawna: art. 23, art. 24 i art. 26 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych Dz. U. z 2006 r., poz. 992 z późn. zm., art. 52 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców /Dz. U. z 2011r., poz. 622/ i rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne ( Dz. U. z dnia 2013r., poz. 3).