Usługi Płatnicze, ustawa weszła w życieUstawa o usługach płatniczych weszła w życie z dniem 24 października 2012r. we wszystkich bankach (zgodnie z Ustawą o usługach płatniczych
z dnia 19 sierpnia 2011 r. Dz. U z 2011 r. nr 199, poz. 1175). Dzięki ustawie możliwe jest stworzenie jednolitego i spójnego systemu europejskiego rynku płatniczego.  Ustandaryzowuje również zasady realizacji usług płatniczych w obrocie krajowym i zagranicznym w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Rozwiązania ustawowe są korzystne w dużej mierze dla konsumentów i podwyższają standardy oferowanych usług płatniczych, które przyczynią się
do zwiększenia zaufania do nowych instrumentów płatniczych. Dzięki ustawie konsument może oczekiwać od banku:

 

 1. Skrócenia terminu realizacji transakcji płatniczych (na terenie Unii Europejskiej obowiązuje jednodniowy termin realizacji. Jeśli zlecenie wpłynęło w formie papierowej wydłużony jest o jeden dzień),
 2. Obowiązku informowania o zasadach świadczenia usług, a w tym kwocie transakcji, należnych opłatach,  danych koniecznych do jej wykonania. Przy przelewach walutowych (jeśli występuje przeliczenie) konsument powinien być poinformowany o kursie walut, wysokości kursu,
 3. Nie pobierania opłat za czynności informacyjne oraz niektóre te związane z realizacją samych usług,
 4. Konieczności poinformowania o odmowie wykonania zlecenia płatniczego,
 5. Odpowiedzialności za nienależyte lub niewykonanie wykonanie transakcje płatnicze,
 6. Obowiązku udowodnienia okoliczności, wskazujących na potwierdzenie transakcji przez klienta (w przypadku powiadomienia dostawcy przez klienta o nieautoryzowanej, nienależycie wykonanej lub niewykonanej transakcji przy użyciu instrumentu płatniczego) lub potwierdzających, że klient specjalnie lub w wyniku niedbalstwa doprowadził do nieautoryzowanej transakcji,
 7. Konieczności niezwłocznego zwrotu kwoty nieautoryzowanej transakcji przez bank oraz odpowiedzialność klienta do równowartości 150 euro za nieautoryzowane transakcje, które nastąpiły bez winy klienta do momentu zgłoszenia zdarzenia bankowi,
 8. Obowiązku informowania klientów o zmianach postanowień umownych nie później niż w terminie 2 miesięcy przed datą ich wejścia w życie,
 9. Odpowiedzialności za ryzyko, które wiąże się z wysłaniem instrumentu (np. karty) do konsumenta.

 

Obowiązki jakie nakłada ustawa na konsumenta to:

 1. Klient powinien podać prawidłowy numeru IBAN odbiorcy płatności (operacje wykonywane są zgodnie z numerem IBAN i takie transakcje stanowią należyte wykonanie zlecenia, nawet w przypadku gdy numer IBAN nie zgadza się z innymi danymi odbiorcy wskazanymi przez zleceniodawcę). Jeśli klient nie zastosuje się do tego obowiązku to ponosi pełną odpowiedzialność.
 2. Klient ma obowiązek zgłoszenia bankowi takich zdarzeń jak: utrata, kradzież, sprzeniewierzenie lub nieuprawnione użycie instrumentu płatniczego - jeśli takie wystąpiło oraz poinformowanie o nieautoryzowanej, niewykonanej lub nienależycie wykonanej transakcji
 3. Ustawa dopuszcza możliwość wysyłania korespondencji klientowi drogami elektronicznymi pod warunkiem, że klient wyrazi na to zgodę. Np. w umowie o prowadzenie rachunku, może wystąpić zgoda na przesyłanie korespondencji na wskazany adres poczty e-mail.

 

Wprowadzona w życie ustawa powoduje wiele zmian w zakresie świadczenia usług płatniczych oraz standaryzuje polskie przepisy do regulacji unijnych. Wprowadzone ujednolicone zasady realizacji płatności umożliwiają podmiotom świadczącym tego typu usługi konkurencję na całym rynku Unii Europejskiej. Nowo wprowadzona ustawa podnosi standardy świadczenia usług płatniczych. Skorzystają na niej zarówno dostawcy usług płatniczych, jak i sami klienci i przedsiębiorcy.