Obowiązkowe ubezpieczenie rolne OCKażda osoba, która zajmuje się działalnością rolniczą i posiada areał użytków rolnych przekraczający łącznie 1ha i opłaca w części lub całości podatek rolny, jest zobowiązana do zawarcia ubezpieczeń obowiązkowych OC rolnika i budynków rolniczych. Niestety nie każdy czuje potrzebę takiego ubezpieczenia, nie zdając sobie konsekwencji wynikających z braku polisy w przypadku szkody.


Nie opłacenie ubezpieczenia może być powodem utraty niejednokrotnie całego dorobku rolnika. Zdarzenia losowe (np.grad, silne wiatry, susza) spowodowane niejednokrotnie zmianami klimatycznymi mogą spowodować nasilenie się niekorzystnych zjawisk.

 

Rolnik ma obowiązek ubezpieczyć swoje gospodarstwo już w dniu jego przejęcia, chyba że gospodarstwo miało już wcześniej opłacone ubezpieczenie przez innego właściciela.Jeśli tak było, wówczas nabywca wraz z gospodarstwem przejmuje wszystkie prawa i obowiązki z tego tytułu. Jeśli nabywca chciał by podpisać umowę u innego ubezpieczyciela na kolejny rok, to poprzednią umowę musi wypowiedzieć w formie pisemnej.

Jeżeli rolnik miał podpisaną polisę obowiązkową, jednak zapomni przedłużyć ubezpieczenie na rok kolejny i nie wypowie umowy, to w myśl ustawy takie ubezpieczenie uznaje się za zawarte na rok kolejny.

 

Ubezpieczenie budynku

W myśl artykułu §70 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych wartość budynku musi być ustalona wspólnie przez ubezpieczającego i towarzystwo ubezpieczeń, odrębnie dla każdego budynku. Suma uzgodnionego ubezpieczenia powinna być zgodna z rzeczywistą wartością nieruchomości (wartość nowa pomniejszona o stopień zużycia) lub nowa (w przypadku budynków nowych, których stopień zużycia nie przekracza 10%).

Budynki nie zostaną ubezpieczone w przypadku gdy:

  1. Stan techniczny przekroczyły 100% normy zużycia (wg prawa budowlanego). Są to budynki np. przeznaczone do rozbiórki.
  2. Są to namiotami lub tunele foliowe.

 

Należy pamiętać, że:

  1. Im większa jest suma ubezpieczenia, to tym większa będzie składka.
  2. Zaniżone sumy ubezpieczenia mogą być powodem wypłacenia zbyt niskiego odszkodowania nie pokrywającego wielkości szkody

 

Co obejmują obowiązkowe ubezpieczenia OC rolników, a co jest dobrowolne

 

Obowiązkowe ubezpieczenie powinno zawierać zdarzenia losowe w postaci:

huraganu, ognia, podtopienia, powodzi, deszczu nawalnego, opadów śniegu, gradu, uderzenia pioruna, eksplozji, obsunięcia się ziemi, tąpnięcia, lawiny lub upadku statku powietrznego

 

Dobrowolnie można się ubezpieczyć od praktycznie wszystkiego np.:


szkody wodociągowe, przepięcia, dym i sadza, upadek: drzewa, masztu, anteny, armatura sanitarna, baterie słoneczne, wbudowane szafy wnękowe, sprzęcie AGD, RTV, meble, od kradzieży z włamaniem i rabunkiem i inne.


Za zniszczenie lub utratę powyższych przedmiotów nie dostaniesz odszkodowania z polisy obowiązkowej.

 

OC rolnika

W ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników przysługuje odszkodowanie za szkody spowodowane przez rolnika, osoby pozostające z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym oraz osoby pracujące w gospodarstwie.

Odszkodowanie są wypłacane w wysokości szkody, jednak nie mogą być wyższe od sumy gwarancyjnej:

  • Szkody na osobie maksymalna wysokość odszkodowania: 5 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem niezależnie od liczby poszkodowanych,
  • szkody w mieniu, maksymalna wysokość odszkodowania: 1 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem niezależnie od liczby poszkodowanych.

Ubezpieczenie OC powinno całkowicie zniwelować skutki szkód wyrządzonych osobom trzecim. Rolnik wykupuje OC po to, aby z własnych pieniędzy nie musiał pokrywać szkód wyrządzonych osobom trzecim np. sąsiadowi.

ubezpieczenie OC rolnika pokrywa szkody wyrządzone przez pojazdy wolnobieżne w rozumieniu prawa o ruchu drogowym, mogą to być np. kombajny rolnicze które rolnik posiada w gospodarstwie.
OC rolnika nie ma zastosowania, gdy rolnik pojedzie na wakacje np. za granicę i wyrządzi komuś szkodę oraz gdy dziecko rolnika wyrządzi szkodę sąsiadowi w czasie zabawy. Aby się zabezpieczyć przed tymi zdarzeniami należy wykupić dodatkowe ubezpieczenie.