W artykule zestawiono zasady przyznawania oraz sposób ubiegania się o świadczenia takie jak:

  1. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
  2. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
  3. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
  4. Becikowe - prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,
  5. Specjalny zasiłek opiekuńczy,
  6. Świadczenia pielęgnacyjne,
  7. Kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych